Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi
20 Nisan 2023

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

Sağlık Bakanlığının Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlık kurum ve kuruluşlarında hizmet alan engelli, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesiz, yaşlı, mülteci, sığınmacı, aile içi şiddet mağduru, il dışından gelen vb. hastalar öncelikli olmak üzere sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenmesi amacıyla tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının standardize edilmesi, etkinleştirilmesi, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmasının üzerine Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi hazırlanmıştır.

Tıbbi Sosyal Hizmet Biriminin çalışma usul ve esasları şunlardır:

1) Hastane de görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanlarının tamamı birime bağlı olarak çalışır.
2) Sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan hastaların sık görüldüğü acil, psikiyatri, onkoloji, fizik tedavi, vb. klinikler/servisler ile diyaliz, çocuk izlem merkezi, hasta hakları, çalışan hakları ve güvenliği, sağlık kurulu, organ nakli koordinatörlüğü, evde sağlık vb. birimlerde tam veya kısmi zamanlı olarak sosyal hizmet uzmanının gerekli olması halinde, hastanedeki sosyal hizmet uzmanının sayısına göre planlamayı sosyal hizmet birim sorumlusu yapar.
3) Sosyal hizmet uzmanları, sosyal hizmet birim sorumlusunun onayı dışında başka bir birim ya da klinik/serviste görevlendirilemez. söz konusu birimlerde ihtiyaç olması durumunda Ek-1 deki Sosyal Konsültasyon Formu ile birime talep iletilir.
4) Klinik/serviste veya farklı hizmet birimlerinde, sosyal hizmet uzmanlarının mesleki çalışmalarını yürütmesi için gerekli koşulları ilgili klinik sorumlusu/şefi tarafından temin edilir.
5) Hastaneye başvuran ve tıbbi tedavi sürecinde sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalar, hastanın hekimi tarafından Ek-I'deki forma uygun olarak birime havale edilir.
6) Sosyal hizmet uzmanının mesleki görüşme yaptığı her hasta için Ek-2'deki Hasta Görüşme Formu düzenlenir. Hastayla ilgili yapılan her görüşme süreci bu forma kaydedilir.
7) Formlar hastane sisteminde (HICAMP) raporlanır ve muhafaza edilir. Gerekli durumlarda hasta dosyasına Ek-2 formu eklenir. Görüşme neticesinde hasta hekim tarafından havale edilmiş ise hekimine Ek-1 formu ile bilgi verilir.
8) Sosyal hizmet müdahalesi kapsamında, gerektiğinde hastane ortamında sosyal incelemesi yapılabilmektedir.
9) İncelemeyi yapan sosyal hizmet uzmanı, Ek-3deki Sosyal İnceleme Raporunu düzenler. Sosyal hizmet uzmanı, bu raporun gerekli hallerde, ilgi kurum ve kuruluşlara bir üst yazı ekinde gönderilmesini sağlar. Raporun bir nüshası gizliliğe uygun olarak hastane sisteminde (HICAMP) muhafaza edilir. Hastane dışı kurumlardan hizmet talebi resmi yazı ile yapılır.
10) Yapılan sosyal hizmet müdahalesi her bir gün için Ek-4'deki Sosyal Hizmet Birimi Kayıt Defterine kaydedilir. Aynı gün içinde aynı hasta için sosyal endikasyonunda ki değişiklikler nedeniyle birden fazla konsultasyon atılması gerekirse hastanın doktoru tarafından sosyal hizmet birimine ikinci konsültasyon atılabilir.
11) Sosyal hizmet biriminin yaptığı çalışmalar, Ek-5'deki Sosyal Hizmet Birimi Faaliyet Formu veya Bakanlıkça belirlenecek formlar ile Bakanlıkça her istendiğinde ve rutin olarak, her yılın Ocak ve Temmuz aylarının ilk haftasının sonuna kadar hazırlanarak Bilkent Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına resmi yazı ile gönderilip ayrıca khhbhastahaklari@gmail.com adresine e-posta olarak iletilir. Tüm formlar hastane otomasyon sistemine eklenir. Kayıt ve raporlar zamanında ve düzenli olarak tutulur.

SOSYAL HİZMET UZMANI KİMDİR VE NE YAPAR?

Sosyal Hizmet Uzmanı; hastaneye başvuran hastaların psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarını tespit eden, sorunlarıyla ilgili sosyal hizmet müdahalesini planlayan ve uygulayan, üniversitelerin dört yıllık sosyal hizmet bölümlerinden mezun sağlık personelidir. Sosyal Hizmet Uzmanının hastanede yaptığı mesleki müdahaleler;

1) Mesleki çalışmalarını ilgili mevzuata uygun olarak yürütür.
2) Hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastaların uyumunu sağlamak için gerekli sosyal hizmet müdahalesinde bulunur.
3) Tıbbi Sosyal Hizmet Birimine Başvuran hastalar için sosyal hizmet müdahalesini planlar ve uygular.
4) Afetlerde, gerekli sosyal hizmet müdahalesini planlar ve uygular.
5) Tıbbi sosyal hizmetle ilgili konularda hastane personeline, hasta ve hasta yakınlarına yönelik eğitimler yapar.
6) Mesleği ile ilgili kongre, sempozyum, eğitim vb. toplantılara katılır, mesleki projeler planlar ve uygular.
7) Rapor ve kayıtları gizlilik ilkesine uygun olarak tutar.
8) Çalışmalarından birim sorumlusuna karşı sorumludur.
9) Tek sosyal hizmet uzmanı olması halinde birim sorumlusunun görevlerini yerine getirir.
10) Birim sorumlusunca verilen diğer görevleri yerine getirir.

HANGİ DURUMLARDA TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİNE BAŞVURULABİLİR?

Kimsesiz,terk ,bimekan ve bakıma muhtaç hastalar
Engelli hastalar
Sağlık güvencesiz hastalar
Yoksul hastalar
Aile içi şiddet mağduru hastalar
İhmal ve istismara uğramış hastalar
Mülteci ve sığınmacı hastalar
İnsan ticareti mağduru hastalar
Yaşlı,dul ve yetim hastalar
* Kronik hastalar
* Ruh sağlığı bozulmuş hastalar
Alkol ve madde bağımlısı hastalar
Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar
İl dışından gelen hastalar
Hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastalar
Acil servise intihar nedeni ile başvuran hastalar
Sağlık tedbiri uygulanan hastalar
Nüfus cüzdanı yanında olmayıp HİCAMP da kimlik bilgileri bulunmayan hastalar

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimimize daha çok müracaat/bildirimi yapılan hastalar:kimsesiz,terk, bimekan ve bakıma muhtaç hastalar,engelli hastalar,sağlık güvencesiz hastalar,yoksul hastalar,aile içi şiddet mağduru hastalar,ihmal ve istismara uğramış hastalar,mülteci ve sığınmacı hastalar,insan ticareti mağduru hastalar,yaşlı,dul ve yetim hastalar,kronik hastalar,ruh sağlığı bozulmuş hastalar,alkol ve madde bağımlısı hastalar,yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar,il dışından gelen hastalar,hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastalar,acil servise intihar nedeni ile başvuran hastalar,kimlik tespiti yapılamayan hastalar,hastaneye terk edilen hastalar ve kurum bakım hizmetine yerleştirilecek hastalardır. Bildirimi yapılan hastalar için birimde çalışan Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından gerekli sosyal hizmet müdahalesi yapılmakta ve hastanın sorunları çözülmektedir.