Hasta Hakları Birimi
21 Haziran 2023

HASTA HAKLARI 
Hizmetlerden Yararlanma Hakkı 
Hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir. 
Bilgilendirme ve Onay Hakkı 
Hastalarımız kendileri veya yasal temsilcileri, önerilen tıbbı girişimleri ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararlarını, önerilen girişimlerin alternatiflerini, tedavisiz kalmanın sonucunu ve gelişecek süreci içerecek şekilde sağlık durumları konusunda anlayabileceği dil ve yöntemle tam bilgi alma hakkına sahiptir. Hastalarımızın bilgilendirme ve onayı tıbbı ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili ciddi yan etki riski, ölüm riski, nekahat ile ilgili problemler, başarı şansı gibi konularda bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulanacak tedaviye karar verme hakkına sahiptir. Hastamız bu hakkı kullandığı takdirde yapılacak işlemlere onay verdiğini kabul etmiş sayılır. 
Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı 
Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu doktoru, uygulanabilir düzeyde hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve unvanlarını bilme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir. 
Kuruluşu Seçme ve Değiştirme Hakkı 
Hastalarımız tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir. 
Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı 
Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurmasını isteme hakkına sahiptir 
Mahremiyet (Gizlilik) Hakkı 
Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkı vardır. 
Saygı Görme Hakkı 
Hastalarımız her zaman ve her türlü koşulda kişisel itibarları korunarak saygılı, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir. 
Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme Hakkı 
Hastalarımız dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir. 
Güvenlik Hakkı 
Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır. Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirler hastanemizce alınır. 
Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı 
Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir. 
Şikayet / Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı 
Hasta ve hasta ailesi hasta haklarının ihlali halinde hastanemizde şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.

HASTA SORUMLULUKLARI 

Bilgi Verme 
Tıbbı hizmet vermekle görevli doktor ve hemşirelere, sağlık durumuyla ilgili tam ve doğru bilgi vermek. 
Önerilere Uyma 
Tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür. 
Planlanan Tedaviyi Reddetme 
Doktor tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan kendi sorumludur. 
Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma 
Hastane kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur. 
Saygı Gösterme 
Hastane içerisinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur. 
Enfeksiyon Kontrol 
Hasta ve hasta yakınları enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur. 
Ödeme Sorumluluğu 
Ödemelerini kendileri yapacak olan hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. 
Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hasta ve yakınlarımızın bunu ödeme sorumluğu vardır. 
Hasta Ziyaretçisi 
Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin yiyecek, içecek getirmemesi, başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatlerine uyması sorumluluğu vardır. 
Uygunsuz Talep 
Hasta, yetkili doktoru tarafından uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesi veya uygulama yapılmasını talep etmemelidir.