Üroloji
14 Nisan 2022

WhatsApp Image 2020-07-25 at 11.42.18 (2).jpeg

ÜROLOJİ
Üroloji bölümü kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkek üreme sistemlerinin tanı ve tedavisinden sorumlu branştır. Hastanemizde aşağıda belirtilen Üroloji bölümüne ait tüm alt branşlardaki tanı ve te-davi yöntemleri başarıyla uygulanmaktadır.

Androloji (Erkek İnfertilitesi, Erkek ve Kadın Cinsel Sağlığı)
Androloji bölümünde erkek infertilitesine neden olan tüm düzeltilebilir nedenlerin (varikosel, hormonal bozukluklar, sperm kanalı tıkanıklıkları) tanı ve tedavisi konusunda hizmet verilmektedir. Ayrıca testis-lerden sperm elde etme yöntemleri modern teknolojik ekipmanlarla donatılmış tüp bebek merkezimizde başarı ile yapılmaktadır.
Erkek cinsel sağlığına yönelik olarak ileri tetkik ve görüntüleme yöntemleri ile tanısal işlemler yapılmak-ta olup penil protez ve penil rekonstrüksiyon gerektiren tüm  ameliyatlar başarılı bir şekilde  kliniğimizde  uygulanmaktadır.

Üroonkoloji


Bu bölümde; böbrek, mesane, prostat ve testis tümörlerinin tanı, tedavi ve takipleri en modern teknolojik yöntemlerle yapılmaktadır. Gerektiğinde Medikal Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi gibi birimlerle ortak verilen karararlarla onkolojik hastalarımıza hizmet verilmektedir.

Robotik cerrahinin en yaygın kullanıldığı branş Üroloji olup hastanemizde prostat kanserinin cer-rahi tedavisi robotik yöntemle yapılmaktadır. Ayrıca seçilmiş birçok vakada böbrek ve mesane kanserlerinin tedavilerinde hem robotik hem de laparoskopik  yöntemler ile hastalarımız tedavi edilmektedir.Endoüroloji ve Taş Hastalıkla


Prostat büyümesine bağlı idrar rahatsızlıklarının tedavisinde geleneksel endoskopik tedavilerin yanı sıra ülkemizde sayılı merkezde uygulanmakta olan Holmium Lazer ile yapılan prostat ameliyatı (HoLEP) yapılabilmektedir.
Gerek erişkin hastalarda gerekse çocuk yaş grubunda kapalı taş ameliyatlarının tamamı  (fleksibl intrare-nal cerrahi, perkütan nefrolitotomi) ve ses dalgaları ile taş kırma (ESWL) tedavisi başarı ile uygulanmak-tadır.

Kadın ürolojisi

Bu bölümde ;idrar kaçırma, pelvik organ sarkmaları, interstisyel sistit gibi hastalıkların tanı ve tedavisin-de hizmet verilmektedir. Ürodinami ünitesi; idrar tutabilme ve idrar yapabilme ile ilgili hastalıklar-da tanısal incelenme amacıyla hastalarımızın hizmetine sunulmuştur. Mesane ve idrar kanalı (üretra) askı cerrahisi ve mesaneye botoks uygulaması kliniğimizde başarı ile uygulanmaktadır.
Rekonstrüktif Üroloji

Üroloji bölümünde rekostrüksiyon gerektiren vakalar olan uretra darlığı- üretroplasti, rektouret-ral fistül, vezikovajinal fistül onarımı, ortotopik neobladder (yapay mesane) ile penil cerrahi re-konstrüksiyonları başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

Çocuk Ürolojisi


Bu bölümde, anne karnından başlayarak, yenidoğan ve sonraki dönemlerde görülebilen doğuştan ya da sonradan gelişen ürogenital sisteme ait hastalıklar ve bunların tedavisi yapılmaktadır. Hipospadias, in-memiş testis, işeme bozuklukları, gece idrar kaçırma, böbrek çıkış darlıkları ve mesaneden böbreklere idrar kaçışı çocuk ürolojisinin başlıca ilgi alanları olup tamamı hastanemizde tedavi edilebilmektedir.
Ayrıca çocuk taş hastalıklarının minimal invaziv endoürolojik tedavileri (mikroperkütan nefrolitotomi, ultramini perkütan nefrolitotomi, fleksibl üreterorenoskopi) kliniğimizde lazer enerji yöntemleri kullanı-larak uygulanabilmektedir.

  • WhatsApp Image 2020-07-25 at 11.42.18 (1).jpeg
  • WhatsApp Image 2020-07-25 at 11.42.18 (3).jpeg
  • WhatsApp Image 2020-07-25 at 11.42.18 (4).jpeg
  • WhatsApp Image 2020-07-25 at 11.42.18 (6).jpeg
  • WhatsApp Image 2020-07-25 at 11.42.18 (7).jpeg
  • WhatsApp Image 2020-07-25 at 11.42.18 (8).jpeg
  • WhatsApp Image 2020-07-25 at 11.42.18.jpeg